بازرگانی توسعه ارتباط پایدارنواندیش تولیدکننده و صادرکننده آلایش دام و طیور از آسیا و اروپا به کشور چین